Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

İDDEF ( İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu )

0 117

“Ümmetim bir vücudun azaları gibidir. Bir yerinde rahatsızlık olursa, bütün vücuda rahatsızlık eder.”

İDDEF’İN KURULUŞ SEBEBİ NEDİR?

Değerli kardeşlerimiz,

Başta ülkemiz olmak üzere, bütün İslam ülkeleri doğal afet, savaş ve baskıcı sistemlerin tasallutu altında gayelerinden uzak yaşamaya mecbur bırakılmış, Müslümanlar fakirleştirilerek İslam’ı yaşamaları ellerinden alınmıştır. Böylece amacı uğrunda hayat sürmeyen Müslümanlar adeta ahiretini unutup, dünyalık elde etme telaşına düşmüşlerdir.

Kardeşlerimiz,

Her zaman olduğu gibi irşad ve dualarını esirgemeyen Allah dostları bütün gayretleri ile iyiliğin yükselmesi, kötülüğün yok olması için fedakârlıklarını ortaya koymuştur. Bunların başında Mahmud Efendi Hazretleri gelmektedir. Sünnet-i Rasulullah’ı yaşayarak ve yaşatarak, İsmailağa Camii’ni ilim, irşad ve hizmet yuvası haline getirmiş, dünyaya İslam’ın irşad-hizmet nurunu yaymıştır. Bu uğurda yetiştirmiş olduğu pek değerli hocalarımızı emir ve tavsiyeleri ile dünya Müslümanlarının ahiretleri ile uğraşmaya memur etmiştir.

Hocalarımız, siz değerli, iş adamı ve esnaf kardeşlerimizden aldıkları güçle yılmadan, bıkmadan Afrika’dan Asya’ya, Türkiye’den Pakistan’a ve daha nice ülkelere hizmetleri ile adeta destan yazıyorlar. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) in hadis-i şeriflerini yerine getiriyorlar.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki:

“Ümmetim bir vücudun azaları gibidir. Bir yerinde rahatsızlık olursa, bütün vücuda rahatsızlık eder.”

Ve yine biliyorlar ki:

“Hakkın tesisi için çalışmamak, batıl için çalışmaya eşdeğerdir.”

Aziz kardeşlerimiz,

Bu düşünceler ışığında,

Sizlerin sa’y-u gayretlerinize büyük ecir verilecektir.

Ve diyoruz ki;

“İnsanların ahiretini düşünmek insana verilen en büyük değerdir.”

Hizmet kervanımızın adını da “İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu” olarak isimlendirdik.

İNSANA DEĞER VEREN DERNEKLER FEDERASYONU(İDDEF) HAKKINDA

Federasyon, Dünya’da ve Türkiye’de insana yaraşır şekilde yaşamak ve yaşatmak için gereken zemini tesis etmek ve milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun oluşmasını sağlamak amacı ile aynı amacı taşıyan dokuz derneğin teşebbüsleriyle 2009 yılının Temmuz ayında kurulmuştur.

Kuruluş amacı ile aynı ya da benzer amaçlar doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 173 dernek ile irtibat halinde olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu(İDDEF) ’nun kurucu üyeleri şu derneklerdir:

Bera (İlim, Kültür, Fazilet) Derneği          İSTANBUL
Hizmet Derneği                                       İSTANBUL
Uluçınar Derneği                                     İSTANBUL
Ümraniye Sevgi Derneği                         İSTANBUL
Çınaraltı Derneği                                     BALIKESİR
Furkan Derneği                                       ANTALYA
Çağrı Derneği                                          KAYSERİ

Federasyon bu amaçla aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

Federasyon kuruluş amacına uygun olarak, Federasyonumuza üye dernekleri öneren, özendiren, teşvik eden, planlayan ve yol gösteren bir organizasyondur.

Düşüncede, Sanatta, teknik, bilim ve sağlık konularında araştırma ve uygulama merkezi kurar ve yönetir.

Federasyonu oluşturan derneklerin kendi bölgelerine ait kültürel değerlerini araştırma ve derlemeleri halinde, federasyon olarak diğer derneklere ve kamuoyuna duyurulmasına öncülük eder.

Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar yapar, konferanslar, paneller, açık oturumlar ve kongreler düzenler, belli bir amaç doğrultusunda yapılacak platformlara katılır.

Derneklerin sorunları hakkında yasal zeminlerde çalışmalar yapar, yapılacak yasal düzenlemelere önerilerde bulunmak üzere bilimsel çalışmalar yapar, derneklerin toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her türlü platformlarda tanıtır.

Uluslar arası beraberlik ve iş birliği yapılmasında fayda görülen hallerde kanunlar çerçevesinde Ülkemizin çıkarlarını her şartta göz önünde bulundurmak koşuluyla yabancı dernek, federasyon vb. kuruluşlarla iş birliği yapar, bilgi alışverişinde bulunur, ayrıca aynı amaçlı kuruluşlarla ortak projeler üretir ve uygulanması için çaba harcar.

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirmek amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş birliği yapar.

Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin kurulmasını teşvik eder ve bu konuda yardımcı olur.

Federasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır, ilgi alanına giren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar, bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturur ve mümkün olduğu takdirde araştırma enstitüsü kurar, kurulmasına destek olur. Bağlı bulunan derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkartır veya var olan yayın organları ile iş birliği yapar.

Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler, federasyon merkezinde lokal açar, işletir işleticiye verir, Her tülü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.

Genel sağlık, temizlik ve ağaç dikme vb. kampanyaları düzenler.

Sigara, içki ve uyuşturucu gibi zararlı maddelere müptela olmuş insanların bu madde bağımlılığından kurtulması için projeler geliştirir ve bu projeleri icra eder.

Eğitimde doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane, kütüphane, meslek edindirme vb. kursları açmak ve çalıştırmak.

Çocuklara kreş, çocuk yuvaları, yaşlılara huzur evleri sakatlar için rehabilitasyon merkezleri kurar. Bu konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar.

Federasyonun amaçlarına uygun konularda gerektiği zaman yasal çerçeve içerisinde açık hava toplantıları ve mitingler düzenler, benzer amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemelere katılır.

Yukarda belirtilen çalışmaları yürütmek için komisyonlar kurar, gösteri, panel, sempozyum, konferans, sergi, kampanya, fuar, forum, turistik ve kültürel gezi, toplantı, tören, çay vb. etkinlikleri düzenleme veya katılma konularını bu komisyonlar aracılığı ile yürütür.

Federasyonu oluşturan dernekler arasında disiplin ve iş birliği sağlar.

Federasyon ihtiyacı olan gayrı menkulleri kiralar veya satın alır.

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü koruması ve yaşatılması doğrultusunda, milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı Devlet millet bütünleşmesine duyarlı olarak aynı amaç doğrultusunda faaliyet göstermek için kurulacak Konfederasyona kurucu federasyon olarak katılır veya var olan kuruluşa üye olur.

Federasyon yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi için iktisadi işletme ve teşekküller,(özel eğitim, sağlık vb.) kurar işletir, işleticiye verir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.