Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

153. MEKTUP

0 55

MEVZUU : Yüce Hakkın zatından gayrı sayılan şeylerden tam manası ile halâs bulmak, mutlak fenaya bağlı olduğunun beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Meyan Müzzeminil’e yazmıştır.

***
Gönderilen mektup ulaştı..

Nimet, ihsan sahibi Allah’a hamd olsun ki; zatına talib olanları,, sıkıntı ve ıstırap içinde bıraktı. Bu ıstırap sebebi ile de, zatının gayrına yönelmekten necat verdi. Ancak, bu yabancıların bağından tam manası ile halâs olmak: Mutlak fena makamını bulmaya bağlıdır. Tam manası ile bu kevnî nakışlar kalb aynasından silinmeli. Mahabbete ve ilme dayalı hiç bir şeyle alâka kalmamalı. Yüce Sübhan Haktan başka bir maksud ve murad olmamalı.

Bundan sonrası, savrulan ağaç dikenleridir.

***

— «Hak’tan yana zan hiç bir şey elde ettirmez.» (10/36)

Ayet-i kerimesi sarih olduğu halde; çoğu zaman sanılır ki: Taallukun yok olması, hallere ve makamlara taalluk, Haklan gayrı ile taalluktur. Bir başka şeylerle alâka peyda etmeyi var hesap eyle.

Bir mısra:

Bu ne büyük saadet, kimin ola acep..

Bir şiir:

Bırak, ne alırsa seni sevgili vuslatından; Güzel veya çirkin, seni ne oyalarsa ondan..

***

Ayrılık müddetiniz hayli uzadı.. Fırsat da ganimettir. Eğer dostlar ve ahbablar. ruhsata ehil iseler, durmaya ne lüzum var?.. Böyle bir şeye ehil değillerse, ruhsat almaya ne hacet?.

En uygunu Hakkın rızasını düşünmektir. Âlem halkı razı olur veya olmaz. Onların razı olmamaları ne mana ifade eder?.

Bir mısra:

Tüm gayeler dost uğrunadır.

***

En uygunu, itikadın şu olmasıdır: Asıl maksad noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tır. Onun sevgisinde bir şey birleşirse faydalı olur; aksi halde zararlıdır.

Bir mısra:

İşte yanağım, güle ne bakarsın?.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.