Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hocaefendi Vefat Etti

0 16

“Batan yıldıza and olsun” (en-Necm Sûresi: 1) kavli şerîfiyle âlimlerin ölümünün önemine işâret buyuran Yüce Rabbimiz, Emin Saraç Hocamıza rahmet-i vâsi‘ası ile muâmele eylesin, yüksek dereceler ihsân eylesin, Ehli Sünnet itikādına ve Şifa-i Şerîf kitâbına yaptığı hizmetler ve yetiştirdiği yüzlerce âlim hürmetine kendisine ziyâde lütuflar ikrâm eylesin.

Merhum Emin Saraç Hocamız, Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin en seçkin talebelerinden biri olup yıllarca kendisinden şerî‘at ilimleri tahsîl etmiş ve Mısır’da bulunduğu yıllarda Osmanlı’nın son dönem en büyük âlimlerinden olan Ehli Sünnet’in sancaktarı Muhammed Zâhid el-Kevserî (Rahimehullâh) Hazretleri gibi birçok ulemâdan icazet almış, ömrünü şerî‘at ilimlerini tedrîse vakfetmiş.

Fatih Câmi-i Şerîfi içerisinde Osmanlı’dan kalan ders halkalarını yakın zamana kadar sürdürebilmiş müstesnâ bir şahsiyettir. Ehli sünnet itikādı ve ameli konusunda hassâsiyeti ziyâde olan mübarek Hocamız Diyanet İşleri Başkanı da olsa, Müftî de olsa ve hangi makam mevkide de bulunsa Ehli Sünnet’e muhâlif itikādı veya ameli bulunan herkese emr-i bil mâruf yapmayı ve doğruyu söylemeyi şiâr edinmiş ve tâvîz vermemiş olması hasebiyle farklı bir hüvviyeti hâiz bir âlim idi.

Dolayısıyla yeri doldurulacak bir zât değildir. Tek kelimeyle özetleyecek olursak; Osmanlı bakıyyesi bir âllame idi. Kendisi Pirimiz Mahmud Efendi Hazretleri’ne çok değer verir, hizmetlerini takdîr eder ve sürekli ziyâretine gelirdi ve: “Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin istediği bütün hizmetleri Mahmud Efendi yürüttü ve ihyâ etti” diye fazîletini beyân ederdi.

Kendisi mübârek 2020 Receb-i Şerîf ayında ve Reğâib Günü olan 20 Şubat Cumâ gününde rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Allâh-u Te‘âlâ şehâdetini mübârek eylesin, geride bıraktığı kederli âilesine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsan eylesin.

Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin en sevdiği mürîdânından Fatih Müftîsi Ali Yektâ Efendi Hazretleri’nin kerîmesi olan Hacı Annemize hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ve sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsan eylesin. Mahdumları Yekta Saraç ve Fatih Saraç Beyfendilere de hayırlı uzun ömürle, sıhhat-ü âfiyetle babalarının yolunda istikamet ihsân eylesin. Âmîn!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.