Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Alışveriş ve Faiz

0 201

Bakara suresi, ayet: 275

Yüce Allah’ın: “Alışveriş de ancak ribâ gibidir” (dediklerini aktaran) buy­ruğunun anlamı şudur: Yani vade geldiği sırada vade sonunda istenen faz­lalık akdin başında alınan asıl para gibidir. Şöyle ki; Araplar bundan başka bir ribâ (faiz) bilmiyordu. O bakımdan herhangi birisinin alacağının vadesi geldi mi borçlusuna: Ya borcunu öde veya faiz ver, yani borcun miktarını ar­tır, derlerdi.

Şanı yüce Allah, bunu haram kıldı ve onların bu şekildeki iddialarını ken­di hak sözü olan: “Halbuki Allah alışverişi helâl ribâyı haram kılmıştır” buyruğu ile reddetmekte ve vade geldiği takdirde eğer borçlunun borcunu ödeyecek imkânı yok ise, kolaylıkla ödeyebileceği bir süreye kadar mühlet verileceğini açıklamaktadır.

İşte Peygamber (sav)’ın Arefe günü: “Şunu bilin ki; her türlü ribâ (faiz) kal­dırılmıştır. Kaldırdığım ilk faiz ise bizim faizimiz olan Abbas b. Abdulmuttalib’in faizidir. Şüphesiz ki o bütünüyle kaldırılmıştır” sözleri ile neshettği faiz işte budur.
Peygamber (sav), amcası, insanlar arasında en yakını olanının alacağı olan faizi kaldırmakla işe başladı. İşte bu imamın (devlet başkanının) adil uygu­lamasının bir gereği idi. İmam adaleti önce kendisine ve en yakınlarına uygular ve ondan sonra adalet insanlar arasında yaygınlık kazanır. <>

İZAHAT:

işte faiz ve diğer islam dışı muamelelerin neticesi şimdi daha açık ve net olarak görünüyor. kapitalizm faizci sistemler çadırdıyor yıkılıyor. Allahu teala kendine ve habibine karşı itaat etmeyerek faiz alanların, Allah ve Resulü ile harb ettiklerini bildirdi ve neticede helak olacaklarını mallarının mahvedileceğini açıkladı. Bunda ısrarın manası akılsızlıktır, inadi küfürdür.

ilk kaldırılan faizin Efendimiz s.a.v. in amcasının faizi olduğu beyan edilmiştir. İşte idare mekanizması evvela kendinden etrafından işe başlamalı ki millete tesir etsin. Millete akıl verenler kendileri hortumlayınca tabiki millet kaçırmanın yollarını bulacak rüşvet verecek. Yaşanmayan bir inanç inanç değildir, kişi yaşadığı gibi inanmaya mecbur olur. O halde imanlı olanın faizle bir işi olamaz.

Ali KARA Hoca

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.