Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Saban Namazı Farzı Sonrası Okunacak dualar

0 324

Sabah Namazının Farzından Sonra Okudukları

Sabah namazının farzında selam verdikten sonra 9 defa

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve ala kulli şeyin kadir.

1 defa
La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve hayyun la yemütü biyedihil hayru vehuve ala kulli şeyin kadir

3 defa
Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh

1 defa
Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram
Okuyup daha sonra tesbih dualarına başlıyorlar Şöyle ki:
Ala rasulina salevat
dendikten sonra Salavatı şerife getirip

Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah
33 defa Elhamdülillah
33 defa Allahü Ekber

( Eğer bunlar müezzin tarafından ilan edilirse sadece Sübhanallah , Elhamdülillah, Allahü ekber denir başka bir şey ilave edilmez.)
La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab
Dedikten sonra ellerini kaldırarak dua ediyorlar. Duadan sonra
Vel hamdü lillahi rabbil alemin esteizü billah faalem ennehü

10 defa
La ilahe illallah
10’uncusunda
La ilahe illallah muhammedürrasülüllah sallallahü Teala ve selem ila şerefinnebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayihina el Fatiha
Deyip 1 Fatiha okuyorlar Sonra:
Euzü billahi mineşşeytanir racim
İnnallahe vemelaiketehü yusallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima

3 defa
Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed bi adedi kulli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira

3. de kesiran lafzı iki sefer tekrarlanır ve devamında
Ve salli ve sellim ve barik ala cemil enbiyai vel mürseline ve a’li küllin ecmeine vel hamdülillahi rabbil alemin

Ala eşrafil alemine seyyidina muhammedin salevat
“salavat-ı şerife okunur”

Ala ekmelil alemine seyyidina muhammedin salevat
“salavat-ı şerife okunur”

Ala efdalil alemine seyyidina muhammedin salevat
“salavat-ı şerife okunur”

3 defa
Euzü billahis semiil alimi mineşşeytanirracim
Diyerek haşr suresinin 21. Ayetinden sonuna kadar okunur şöyleki
(süre-i Haşr 21-24)
Sadakallahül azim sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi rabbil aleminel Fatiha
Diyerek 1 defa Fatiha şerifeden sonra:

7 defa
Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü vehuve rabbül arşil azim

3 defa
Bismillahi hayril esmai bismillahillezi la yezurru measmihi şeyün fil arzi ve la fissema

4 defa
( ali İmran suresi 18.ayet)
Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi

1 defa
İneddine indallahil İslam
1 defa ( ali İmran süresinin 26.27. ayetleri)
1defa: ( Rum Suresinin 17.18.19. Ayetleri )

1 defa :
Allahümme ma esbeha b imin ni’metin ev bi ehadin min halkike vahdeke la şerike leke felekel hamdü velekeşşükrü
( Mektubat-ı Rabbani cilt 3, mektup 17 sh 24)

1 defa
Sübhanel ebediyyil ebed
Sübhanel vahidil ehad
sübhanel ferdissamed
sübhane rafi i semai bi gayri amed
sübhane men besedal erzi ala main cemed
sübhane men halekal halka fe ehsahum adeda
sübhane men kasemerrizka velam yense ehade
sübhanellezi lem yettehiz sahibeten vela veleda
sübhanellezi lem yelid ve lem yüled velam yekün lehü küfüven ehad

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.