Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

97. MEKTUP

0 65
  1. MEKTUP

 

  • ·         Şeyh Derviş’e yazılmıştır
  • ·         İbâdetten maksadın yakîn’e ulaşmak olduğu

 

Allah Sübhânehû Peygamberlerin Efendisi (s.a.v.) hürmetine bizim gibi müflis kullarını iman hakikati ile şereflendirsin.

İnsanın yaratılışındaki maksat, kendisine emredilen ibâdetleri yerine yetirmektir. İbâdetlerin edasından maksat da iman hakikati demek olan ‘yakîn’ i elde etmektir.

Allahu Teâlâ’nın; “Sana yakîn gelinceye kadar Rabb’ine kulluk et.” (Hicr, 99) âyetinde bu mânâya bir işâret olabilir. Çünkü âyette geçen “hattâ” kelimesi “gaye” için olabileceği gibi illet (sebep) bildirmek için de olabilir; yani “Sana ’yakîn‘ in gelmesi için Rabbine kulluk et”.

İbadetin edasından önce gelen iman, imanın sûretidir; yoksa ’yakîn’ diye tabir edilen hakikati değildir. Allah Sübhânehû şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa: 136) Bu ayet-i kerimenin manası; “Ey şeklen iman edenler, emredilen ibâdet vazifelerini yerine getirerek hakikaten iman ediniz.” demektir.

Fenâ ve beka devletlerini elde etmekten ibâret olan velâyetten maksat da ancak sözünü ettiğimiz bu ‘yakîn’ dir. Eğer ‘fena fillah’ ve ’bekâ billah’ ile hulul ve mahal olmayı (Allah’ın kulun içine girmesini ve kulun da Allah’a mahal olmasını) çağrıştıran başka bir mânâ murad ederlerse bu ilhâdın ve zındıklığın ta kendisidir. Hâlin ağır basması esnasında böyle bir şey ortaya çıkarsa, bu en sonunda mutlaka aşılmalı ve bundan dolayı istiğfar etmelidir.

Tabakât meşâyıhından olan İbrâhim b. Şeybân demiştir ki: ”Fena ve bekâ, Allah’ın birliğine hâlisâne inanmak ve ibâdette doğru yolu tutmak şartıyla kaimdir. Bunun dışındakiler ise safsata ve zındıklıktır.”

O, bu sözünde gerçekten çok haklıdır ve bu söz onun istikâmetini gösterir. Çünkü ‘fenâ fillah’, Hak Sübhânehû’nun râzı olduğu şeylerde kaybolmak demektir. Seyr-i fillah, seyr-i ilallah vb. durumları da bu şekilde anlamak gerekir.

Bâkî merâmımız şudur ki; Şeyh Miyânullah Bahş ibâdet, takvâ ve faziletle donanmış bir zattır. Bir çok kişinin onunla irtibatı vardır. Herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa teveccüh göstermenizi umarız.

Selam, sizin ve hidayete tabi olanların üzerine olsun…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.