Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

159. MEKTUP

0 64

MEVZUU: Taziye..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şerafeddin Hüseyin Bedahşî’ye yazmıştır.

***

Bilesin ki,

Elemler ve musibetler, zahirde her nekadar acı ve cisme elem verir ise de; batında tatlı olup ruha lezzet getirir. Ruh ve cisim sanki birbirini nakzeder gibidir. Birinin elem duyması, diğeririn lezzet almasını sağlar.

O kimse ki: Bu iki nakzeden durumu ve bunların levazimini ayırmaya güçlü değildir; o bahis dışıdır ve bu manada hiç bir kabiliyeti yoktur. Şu âyet-i kerime bu zümre için gelmiştir:

— ««Bunlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkın..» (7/179)

Bir şiir:

Olmazsa haberi birinin kendi şanından;
Gücü yeter mi ki, haber versin şundan bundan..

***

Bir kimsenin ruhu tenezzül eder ve cisim mertebesinde karar kılarsa., emir âlemine ait latifeler, halk âlemine ait latifelere tabi olur. O zaman anlatılan bu sırrın muammasını nasıl çözer?..

Gerisin geri ruh, asli karargâhına dönmez; emir âlemi ile halk âlemini birbirinden ayırd edemezse., bu manada marifetin yüzünden hicab açılmaz.

İşbu anlatılan devletin husulü, belli ecel gelip çatmadan ölmeye bağlıdır.. Allah sırlarının kudsiyetini artırsın; tarikat meşayihi bu ölümden;

— Fena .

Diye anlatırlar..

Bir şiir:

***

Toprak ol ki, güller bitsin özünde;
Topraktır gülü bitiren gözünde

***

Bir kimse, ölümünden evvel ölmeyince; kendi musibetinin taziyesine oturması lâzımdır.

***

Merhum babanızın vefat haberi, Müslümanların hüznüne ve onların gama boğulmasına sebeb oldu. Zira kendisi: Hayırlı bir kimse olup salâh hali ile meşhurdu. Cidden emr-i maruf ve nehy-i münker vazifesine riayet ederdi.

— «Biz Allah içiniz, Allah’a döneceğiz.» (2/156)

***

Rüşdünü pek güzel idrâk etmiş oğula gereken odur ki: Sabra devam ede; ölülerin imdadına koşa; sadaka, istiğfar ve dualarla onlara muavenet ede.. Zira, ölüler, dirilerden daha muhtaç durumdadırlar.

Bir hadis-i şerifte Resulûllah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:

— «Ölü, yardım isteyen denize düşmüş kimse gibidir. Babadan, anadan, kardeşten, dosttan kendisine gelecek bir duâ bekler.. Böyle bir duâ ona geldiği zaman, dünya ve içindekilerden daha sevimli olur.

Allah-ü Taâlâ, yeryüzündekilerin duası bereketi ile; kabirdekilere dağlar misali rahmet indirir.

Dirilerin ölülere hediyesi: İstiğfardır.»

***

Kalan nasihat: Zikri bırakmayıp fikre devam etmenizdir. Zira: Fırsat cidden azdır. Uygun düşer ki, o fırsatı: En mühim işlere sarf edesin..

Vesselam..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.