Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Stokçuların dünya-âhiret başlarına gelecek belalar

0 50

Merkez Bankası Başkanımızın stokçu iş adamları hakkında yaptığı açıklamaya katılıyor ve devletimizin beka sorununun günbegün arttığı şu tehlikeli dönemeçte bir katkı sunmak için stokçuların dünya-âhiret başlarına gelecek belaları beyan eden hadîs-i şerîfleri serdetmek istiyorum.

Aslında bu işleri sekiz bakanlık kadar bütçesi olan Diyanet’in yapması gerekirken maalesef hutbelerde güzel ahlak, trafik haftası ve çevreyi temiz tutma gibi hadd-i zatında önemli olsa da sene içerisinde beş on kere mükerrere düşen konular dışında Fetö, Pkk ve Hdp’nin destek verdiği terör aleyhine dair veya Selefî-Vehhâbî sorununa veya kadına el kaldıranın şerrine yahut stokçuluğun memlekete verdiği zarar gibi önemli konulara dikkat çekildiğini müşâhede edemiyoruz.

Dinimize Göre Devlet Stokçulara Müdahale Etmelidir!
Nitekim ulemâ bu hususta şöyle demişlerdir:

“Bir şeyi ucuzken alıp sonra değerlenmesini beklemek stokçuluk sayılmaz. Ancak insanlar o şeye muhtaç olup kendi yanında da ihtiyacından fazlası varsa fazla olan miktarı satması vâcib olur. Kendi bunu yapmazsa devlet bunu yapmaya onu zorlar.” (el-Hubeyşî, el-Berake, sh:460-461)

Stok Yapan Kişi Lânetlenmiştir
Hazreti Ömer’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “(Uzak beldelerden ithâlat yaparak insanlara rızık) celbeden kimse bol rızka mazhar kılınır, stok yapan ise lânete çarptırılır.” İbnü Mâce, 2153, 2/728; ed-Dârimî, 2586, 3/1657

Stok Yapan Kişinin Sonu İflas Olur
Hazreti Ömer’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Kim yiyecekleri husûsunda Müslümanlara stok yapar (ve onlara zarar verirse) Allâh ona cüzâm ve iflâs vurdurur. ” (İbnü Mâce, 2155, 2/729; Ahmed, el-Müsned, 135, 1/283-284)

Hazreti Mu‘âz’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Her kim kırk gün benim ümmetime (lazım olan) bir yiyeceği (satmayıp pahalanması için) stok yapar da sonra (tevbe edip) onu sadaka verse bile kendisinden kabul edilmez.” (İbnü ‘Asâkir, Târîhu Dimeşk, 17/63)

Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) stokçuluk yapanları cehennem kuyularına atılmakla tehtit etmiştir. Nitekim Ma‘kıl ibni Yesâr (Radıyallâhu Anh) : “Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i şöyle buyururken işittim” demiştir.

“Her kim Müslümanlara bir şeyi pahalandırmak için (alım-satım) fiyatlarından bir konuya dâhil olursa kıyâmet gününde onu cehennemin büyük bir yerine atması, Allâh’ın (Kendi) üzerine (aldığı) bir hak olur ki, o ateşin başı en alt kısmıdır” el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 9737, 6/49

Stokçunun Sevapları Silinir
Hazreti Ömer’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Her kim ümmetim hakkında tek bir gece bile (malı için) temennîsinde bulunursa Allâh onun kırk senelik amellerini(n sevaplarını) mahveder.” İbnü ‘Asâkir, Târîhu Dimeşk, 11094, 57/4

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.